„Dauguma žmonių dirbo medžio apdirbimo kombinate ir jam priklausiusiose trijose lentpjūvėse – traukė iš Jenisiejaus rąstus, pjovė iš jų lentas, jas krovė į sandėlius ir jūrų laivus. Dirbdavo po 10 val. per parą“. „Už menkiausius nusižengimus buvo taikomos griežtos bausmės. (…) Neįvykdęs nustatytos darbo normos, tremtinys visagalio prižiūrėtojo požiūriu pasikėsindavo į „socialistinę santvarką“ ar „socialistinę…

„Nors nuo gimtųjų namų atplėšti, su artimaisiais išskirti ir į svetimas bei tolimas Sovietų Sąjungos vietoves išvežti Lietuvos gyventojai išgyveno didelį šoką, dvasinį sukrėtimą, jų gyvenimas tęsėsi. Reikėjo įsikurti, pasirūpinti buitimi. Pradžioje jų gyvenimo sąlygos buvo itin skurdžios, dažnai trūkdavo būtiniausių daiktų. Tremtinės moterys, kiek įmanydamos, stengėsi susikurti gražesnę aplinką: nykias sienas, langus, stalus ir…

Įdomiausia tai, kad fotografijomis tremtiniai nesistengė kuo tiksliau užfiksuoti baisumų, kuriuos jiems teko patirti. Atvirkščiai, fotografuodamiesi jie stengėsi atrodyti kuo geriau, puošniau, kad ir kaip keistai tai dabar skambėtų. Žmonės nenorėjo gąsdinti savo artimųjų. Siunčiamomis nuotraukomis jie kaip tik siekė parodyti, kad gyvena neblogai, jiems nieko netrūksta. „Reikėtų suvokti, kad žmonės nenorėjo gąsdinti savo artimųjų.…

„Tuo vežimuku atkeliavom į savo kolchozą. Vieta man nelabai patinka, toks užkampis. Kaimas stovi ant pat kranto tos pačios Udos upės. Aplink, kai tik važiavom, kiek tik matytis – visur kalnai, apaugę miškais. Taiga prieina iš vienos pusės iki upės, o iš kitos – iki kolchozo. Atrodo, kad miške gyvenam. Kolchozas gana didelis. Tuoj įvažiavom…

Skirtinguose šaltiniuose teigiama, kad kas dešimtas ištremtasis iš Lietuvos buvo vaikas. Iš tremtinių liudijimų galima suprasti, kad sovietų valdžia į vaikus nežiūrėjo atlaidžiau, todėl daugelis jų buvo priversti suaugti anksčiau. Sunkūs darbai, ligoti ir mirštantys draugai, vienintelė atgaiva buvo mokykla – tokia sudėtinga daugelio tremtinių atžalų vaikystė. Iš straipsnio Aistė Gadliauskaitė, „Misija Sibiras“, „Iš vaikystės…

„Trėmimus lietuviai suvokia kaip vieną tamsiausių Lietuvos istorijos laikotarpių, tačiau vėlesniais metais patys tremtiniai net ir sunkiausiu momentu bandė išlikti dvasiškai stiprūs ir mintis nukreipti į maldą, muziką ar net krepšinį. Ir nors tremtis ir laisvalaikis atrodo du nesuderinami dalykai, kartais vakarais tremtinių barakuose buvo galima išgirsti net ir Mocarto kūrinių.“ Iš straipsnio Gintarė Vasiliauskaitė…

„Neįmantrios jos buvo, nes gyveno tremtyje, svetimame krašte, kęsdami nepriteklius. Meilė visagalė – tremtyje susituokė tūkstančiai lietuvių porų.   Susimaišė žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai, suvalkiečiai. Kurdavosi ir mišrios šeimos su visų ten buvusių tautybių asmenimis. Tuokdavosi metrikacijos biuruose, esant galimybei, santuokos sakramentą suteikdavo kunigai. Žinoma, jaunieji puošdavosi pagal išgales. Dažniausiai jaunoji rengdavosi baltu apdaru, kartais ir marga…

„Neįžengiamoje Sibiro taigoje kone vienintelė susisiekimo priemonė buvo upės. Todėl daugiausia jomis buvo gabenama darbo jėga, technika, ant jų krantų buvo statomos barakų gyvenvietės, kuriose apsigyvendavo tremtiniai, jomis buvo plukdoma ir tremtinių pagaminta produkcija. Prie didžiųjų Sibiro upių – Lenos, Jenisiejaus, Obės, Angaros, Vitimo ir jų intakų, Baikalo ežero buvo ir dauguma gyvenviečių, kuriose sunkią…

„Tremtinius morališkai palaikė, padėjo išsaugoti lietuvybę ir tikėjimą katalikų kunigai. Vieni iš jų buvo atitremti kartu su visais, kiti atvykdavo iš koncentracijos stovyklų ir kalėjimų, atlikę juose bausmę, o kai kurie atvažiuodavo savo noru iš Lietuvos. Jie nuvykdavo į nuošaliausias tremtinių gyvenvietes. Tomske po Stalino mirties net buvo įsteigta lietuvių katalikų parapija. Už pastoracinį darbą…

„Gegužės 4 ir 5 d. vakarais giedojau pagrabe. Buvo atėjęs jaunimas ir iš Badaranovkos. Sekmadienį palaidojom. Visus lietuvius atleido iš darbo iki pietų. Dvyliktą valandą atėjo lietuviai ir iš Manos, o su jais kartu ir Vaclovas Radzevičius. Lietuvoje jis buvo klieriku ir jau greitai būtų įšventintas į kunigus. Tačiau išvežė tiesiai iš seminarijos. Jis lotyniškai…