Tr‏emtis. Gogolevka. Lietuvė tremtinė. 1955 m.

Karaganda. Lageris. Politiniai kaliniai lietuviai. 1956 m.

Tremtis. Suetycha. Tremtinių raseiniškių Ajauskų šeima. 1956 m.

Zyma. Broliai Gališanskiai tremtyje. Apie 1953 m.

Tremtis. Kuibyševas,Tadžikija. Švarcų šeima. 1954 m.

Skuskuno kaimas (Krasnojarsko kr.). Tremtinė Zofija Danutė Reinartaitė (Tiškienė) su broliu Romu. Fotografuota apie 1954 m.

Irkutskas. Teresė Valaitytė Kulikauskienė su kitais tremtiniais prie barakų. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8527

Irkutskas. Teresė Valaitytė Kulikauskienė. Fotografuota 1950 m. RKIM GEK 8531

Irkutskas. Lietuvės tremtinės pasiruošusios eiti į darbą. Teresė Valaitytė Kulikauskienė I eilėje iš kairės. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8533

Irkutskas. Lietuvės tremtinės. Ant suolelio sėdi Valaitienė, stovi iš kairės T. Valaitytė Kulikauskienė. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8540

Irkutskas. Lietuviai tremtiniai – buvę kaimynai Lietuvoje, Lapkalnio k. Iš kairės – M. Sibitienė, T. Valaitytė, Pr. Sibitys. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8541

Irkutskas. Lietuviai tremtiniai. Teresė Valaitytė Kulikauskienė stovi II eilėje 2-a iš kairės. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8542

Igarka. Lietuvių tremtinių jaunimas prie Gūdžiūnų gyvenamo namo. Viršuje kairiame krašte Alfonsas Gudžiūnas, centre – Elytė Plankytė. RKIMGEK 8549

Igarka. Lietuvės tremtinės. 1-a iš kairės Stasė Rudienė. Ji buvo ištremta 1948 m. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8566

Igarka. Tremtinių Beržinskų šeima: mama Marija, tėvas Juozas, broliai Apolius ir Jonas, sesuo Aniceta. Fotografuota 1949 m. RKIMGEK 8737

Igarka. Lietuvių tremtinių Jakubauskų ir Miceikų šeimos. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8758

Igarka. Lietuvių tremtinių Jakubauskų šeima. Fotografija daryta pirmą savaitę po atvažiavimo į tremtį 1948 liepos mėn. RKIM GEK 8760

Igarkos medžio apdirbimo kombinato medienos rūšiavimo brigada. Tremtinė Elene Jakubauskaitė – II eilėje 1-a iš dešinės. Fotografuota 1950 m. RKIMGEK 8763

Igarka. Lietuvaitė tremtinė Nijolė Ambrozaitytė (būsima dainininkė, 1990 m. LR neprikalusomybės akto signatarė). Fotografija mažytė, skirta dokumentams. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8822

Krasnojarsko kraštas. Tremtyje – Račų šeima. Mama su vaikais buvo išvežta pirma, vyras atvažiavo į tremtį paskui. Fotografuota 1954 m. RKIM
GEK 8897

Sibiras. Lietuvaitės politkalinės. I eilėje 1-a iš kairės Genovaitė Šimkienė. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9017

Sibiras. Lietuvaitė politkalinė Teklė. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9018

Zajarskas. Lietuvaitės politkalinės. II eilėje iš kairės 2-a Stanislava Kačiušytė. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9026

Vorkuta. Lageris. Lagerio siuvykloje, kur dirbo Jonas Bučinskas 1953 m. RKIMGEK 9223

Inta. Politinės kalinės. Eugenija Ivanauskaitė (Ennukson) 2-a iš kairės. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9402

Politinės kalinės Sibire. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 11256

Mordovija. Lietuvaitės politinės kalinės. Fotografuota 1956 m. RKIM GEK 11258

Udinsk‘as. Lietuviai tremtiniai. Valė Ceinoriūtė Globenko II eilėje iš kairės 3-ia. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 11972

Udinsk‘as. Lietuviai tremtiniai. Valė Ceinoriūtė Globenko kairės 3-ia. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 11974

Atkačatov‘as, Karagandos sr. Lietuviai tremtiniai. Fotografuota apie 1955 m. RKIMGEK 11992

Igarka. Tremtinių Barčų šeima: iš kairės Petrutė Barčaitė (Misevičienė, „Gintaro“ būrio partizano Misevičiaus žmona), jos dukrelė, Julija Barčaitė, II eilėje iš kairės Alfonsas Barčas, Janė ir jos vyras Kazys Barčai Fotografuota apie 1950 m. RKIMGEK 12127

Vorkuta. Politkalinys, buvęs partizanas Petras Malkevičius su draugu. Fotografuota 1958 m. RKIMGEK 13090

Suetycha. Lietuviai tremtiniai prie gyvenamojo barako. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 14537

Suetycha. Lietuviai tremtiniai. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 14538

Suetycha. Lietuviai tremtiniai Lespromchozo (miškų pramonės ūkio) darbininkai. Fotografuota apie 1952 m. RKIMGEK 14540

Suetycha. Lietuviai tremtiniai talkoje kolūkyje. Fotografuota apie 1952 m. RKIMGEK 14541

Inta. Tremtis. Buvusi politinė kalinė, tremtinė Eugenija Dizerytė (Saurazienė). Antroje fotografijos pusėje jos ranka užrašyta: „Būna momentų, jog ir čia laiminga šypsena puošia veidus“. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 14838

Kožimas. Tremtiniai vyrai. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 16827

Inta. Lageris. Politinis kalinys Antanas Ivanauskas(priekyje, susidėjęs rankas) su likimo draugais. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 17901

Inta. Lageris. Politinis kalinys Antanas Ivanauskas su likimo draugu prieš išvykstant į Lietuvą. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 17902

Igarka. Tremtinių Petrauskų šeima. 1956 m.

Inta. Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai Eugenija Dizerytė (Saurazienė) ir Jonas Sauraza. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 19968

Zima. Seserys Gališanskytės tremtyje. Fotografuota apie 1953m. RKIMGEK 30388

Igarka. Lietuvė tremtinė Onutė Kucinienė. Fotografuota 1954 m. RKIMPF 1511

Igarka. Tremtiniai Stasė ir Stasys Želniai – jaunavedžiai. RKIM PF 1560

Maklakovas. Tremtinių Baltšaičių šeima (iš kairės): broliai Bronius, Juozas, Stasys,, Vladas; priekyje sėdi mama Domicelė Baltšaitienė. Iš Surmantų k. šeimą ištrėmė 1948 m. RKIMPF 1689

Maklakovas. Tremtiniai Stasys Baltšaitis su žmona Adele Babarskyte. Fotografuota apie 1958 m. RKIMPF 1691

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato teritorijoje – tremtinė Elvyra Šimkevičiūtė (Ulickienė) su drauge. Fotografuota apie 1950 m. RKIMPF 2094

Zima. Tremtiniai Elena Palubeckaitė (buvusi gen. J. Žemaičio-Vytauto ryšininkė) ir jos vyras Romanas Astrauskas (iš Pasandravio dvaro, Maironio gimtinės). Fotografuota 1958 m. RKIMPF 2755

Skuskuno kaimas (Krasnojarsko kr.). Tremtinė Zofija Danutė Reinartaitė Tiškienė. Fotografuota apie 1954 m. RKIMPF 2789

Inta. Lageris. Lietuviai politiniai kaliniai. Iš kairės 4-as Vytas Katauskas, buvęs partizanų ryšininkas. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 3170

Karagandos lageris. Lietuvės politinės kalinės. 1-a iš dešinės Zofija Ličkutė. Buvusi partizanė. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 3249

Karaganda. Politinės kalinės. 2-a iš kairės Zofija Ličkutė. Buvusi partizanė. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 3250

Igarka. Tremtinės – Monika Bartkienė su dukromis Igarkos gatvės ir gyvenamųjų naų fone. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 3389

Suetycha. Lietuvių tremtinių Simonavičių (iš Viduklės) šeima: mama Stasė Simananvičienė, tėvas Vincas Simanavičius, duktė Jadvyga Simanavičiūtė, sūnus Juozukas Simanavičius. Ištremti 1949 m. Fotografuota 1950 m. RKIMPF 3626

Suetycha. Lietuvaitė tremtinė Jadvyga Simonavičiūtė. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 3628

Suetycha. Lietuviai tremtiniai – Vincas Simonavičius ir Rakštys. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 3636

Suetycha. Kunigas Antanas Bitvinskas. Fotografuota apie 1953 m. RKIMPF 3640

Inta. Tremtinė Ona Stankevičiūtė. Ji buvo ištremta su tėvais iš Kyviškių kaimo 1948 m. Fotografuota apie 1950 m. RKIMPF 3821

Igarka. Lietuvės tremtinės Stanislava Plankienė, draugė, Levutė Šimkutė (Žilienė; 1-a iš dešinės). Fotografuota apie 1956 m. RKIM PF 10626

Igarka. Lietuvės tremtinės gatvėje prie namų. Fotografuota apie 1956 m. RKIMPF 10627