Udinsk'as. Tremtis. Valė Ceinoriute-Globenko su vyru ir drauge prie tilto per Ūdos upę. Fotografuota 1952 m.

Inta. Tr‏emtis. Ajauskai –slidemis i darbą. Fotografuota apie 1955 m.

Norilskas. Lageris. Politkalinės.Fotografuota 1955 m.

Džezkazganas, Kuibyševo r. Akmens anglies kasyklos.

Tremtis. Kuibysevas, Tadžikija. J. Švarcaite Cimermonienė prie namų. Fotografuota 1954 m.

Ščipicinas, Nižne-Udinsk'as. Tremtis. Lietuviai tremtiniai.

Ščipicinas, Nižne Udinsk‘as. Tremtis. Šienapjūtė prie Ūdos upės. Fotografuota 1952 m.

Ščipicinas, Nižne Udinsk‘as. Tremtis. Vytautas Šikšnys keliasi keltu per Ūdos upę. Fotografuota 1952 m.

Ščipicinas, Nižne Udinsk‘as. Tremtis. Prie Ūdos upės. Fotografuota 1952 m.

Igarka. Tremtiniys Povilas Gudžiūnas. Fotografuota 1951 m. RKIMGEK 8547

Zima. Lietuviai tremtiniai prie namo. I eilėje iš kairės Juozas Petrauskas, Petronėlė Daukšienė, Petras Daukša; II eilėje iš kairės Marytė Gricienė, Pranas Daukša, Petrauskienė Stasė. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 8726

Zima. Lietuviai tremtiniai Petrauskai Stasė ir Juozas prie Zimos miesto klubo. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8727

Zima. Lietuviai tremtiniai prie barako, kuriame gyveno. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8732

Kamenkoje. Lietuvės tremtinės dirbo kolūkyje. 1-a iš kairės Marytė Gricienė. Fotografuota 1957 m. RKIMGEK 8733

Igarka. Lietuviai tremtiniai prie barako išeiginę dieną. 1-as iš dešinės – Česlovas Jokubauskas. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 8752

Vorkuta. Lietuviai politkaliniai prie elnių. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9012

Uchta. Lageris. Akmens anglies kasyklų fone politkalinys Jonas Bučinskas (1-as iš kairės) su draugais politkaliniais. Fotografuota 1949 m. RKIMGEK 9222

Irkutskas. Lageris. Lietuviai politkaliniai nusifotografavę prie barako, kuriame gyveno. III eilėje 4-as iš kairės Vaclovas Butkus. Fotografuota 1958 m. RKIMGEK 9276

Igarka. Tremtinių gyvenamas barkas. Fotografuota 1950 m. RKIMGEK 9522

Inta. Politkalinė Apolonija Mosėjienė su dukra Audrute, gimusia tremtyje. Ji Intoje ištekėjo už politkalinio. RKIMGEK 9658

RKIMGEK 11976-Tremtis-Udinsk-1957-Ceinoriute-Globenko-

Kazachstanas. Kalnakasių „miestelis“, čia buvo ir kalnakasių dirbtuvės. Fotografuota apie 1950 m. RKIMGEK 12129

Igarka. Tremtinė Elytė Pluščiauskaitė. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 12131

Zima. I eilėje Antanas Kasparavičius, Juozas Sutkevičius; II eilėje Stepas Sūdikas, Vyatutas Butila, Pranas Kasperavičius. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 12206

Pesčianlag‘as, Karaganda. Pirmas iš dešinės politinis kalinys Jonas Kačiušis. Fotografuota apie 1947 m. RKIMGEK 13382

Suetycha. Lietuvių tremtinių Simonavičių šeima, ištremta iš Gylių k. Sėdi mama Stasė, tėvas Vincas, dukra Jadvyga ir sūnus Juozas. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 14533

Suetycha. Mažasis tremtinys Juozas Simonavičius – ant motociklo. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 14547

Kožimas. Tremtiniai. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 16826

Inta. Buvęs politinis kalinys, nuo 1954 m. tremtinys Juozas Laurinaitis prie užtvankos. Fotografuota apie 1955 m. RKIMGEK 21675

Pamozdinsko rajonas, Komija. Tremtiniai Česlova ir Kazimieras Žemaičiai prie namo, kurį Kazimieras Žemaitis pats pasistatė tremtyje 1957 m. Fotografuota apie 1958 m. RKIMGEK 27167

Pamozdinsko rajonas, Komija. Tremtiniai Česlova ir Kazimieras Žemaičiai su sūnumi Kazimieru. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 27168

Zima. Tremtinys Vincas Gališanskis. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 30390

Zima. Tremtinys Kazys Gališanskis. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 30391

Igarka. Tremtinys Albertas Kucinas. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 1512

Igarka. Gatvė, kurioje gyveno Kucinų šeima. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 1522

Igarka. Tremtinys Albertas Kucinas po naktinės pamainos kasa sniegą prie savo barako. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 1523

Igarka. Prie miesto klubo. Albertas Kucinas - dešinėje. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 1525

Igarka. Lietuvos tremtiniai. 7-a iš kairės Onutė Kucinienė. Fotografavo Albertas Kucinas 1953 m. RKIM PF 1526

Igarka. Panorama. Fotografavo Albertas Kucinas 1952 m. RKIM PF 1528

Igarka. Tr‏emtis. Stanislava Želnienė, išvažiuojant i Kazachstaną. Fotografuota 1950 m. RKIMPF 1572

Igarka. Lietuvė tremtinė Ajauskienė prie gyvenamojo namo. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 1660

Suetycha. Raseiniškiai tremtiniai: iš kairės Kačiušis, Ajauskas, Ajauskienė. Fotografuota 1958 m. RKIM PF 1668

Suetycha. Lietuviai tremtiniai. Fotografuota 1958 m. RKIM PF 1669

Suetycha. Tremtinys Pranas Ajauskas prie namų. Fotografuota 1958 m. RKIM PF 1670

Suetycha. Tremtinys Pranas Ajauskas prie namų. Fotografuota 1958 m. RKIM PF 1672

Igarka. Lietuviai tremtiniai prie gyvenamųjų barakų. Fotografuota 1950 m. RKIM PF 1680

Igarka. Lietuvis tremtinys Algirdas Matukaitis su elniais. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 1681

Igarka. Keletas lietuvių tremtinių su čiabuviu netoli gyvenamųjų barakų. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 1686

1956 m. grupė Igarkos tremtinių buvo išsiųsta gyventi į kitą vietą. Fotografija daryta tarpinėje stotelėje Jenisejske. 2-a iš kairės Elvyra Šimkevičiūtė. RKIM PF 2095

Igarka. Tremtinės – Monika Bartkienė su dukromis Igarkos gatvės ir gyvenamųjų naų fone. Fotografuota 1956 m. RKIM PF 3388

Suetycha. Lietuvaitė tremtinė Jadvyga Simonavičiūtė su draugėmis prie Biriusos upės. Fotografuota 1955 m. RKIM PF 3630

Suetycha. Lietuvių tremtinių jaunimo gegužinė. Fotografuota apie 1954 m. RKIM PF 3631

Suetycha. Lietuvių tremtinių laidotuvės. Fotografuota 1954 m. RKIM PF 3634

Suetycha. Lietuviai tremtiniai – Vincas Simonavičius su broliu ir sūnumi. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 3641

Suetycha. Lietuviai tremtiniai žiemos metu. Fotografuota 1952 m. RKIM PF 3638

Suetycha. Lietuvaitės tremtinės prie gyvenamojo barako. Fotografuota 1953 m. RKIM PF 3642

Igarka. Lietuvaitė tremtinė Levutė Šimkutė (Žilienė; 1-a iš dešinės) su draugėmis gatvėje prie namų. Fotografuota apie 1956 m. RKIM PF 10620

Igarka. Lietuviai tremtiniai jaunuoliai ant bėgių link Lietuvos. Fotografuota apie 1956 m. RKIM PF 10630

Zima. Lietuvaitės seserys Bronelė ir Danutė Gališanskytės sodelyje prie mokyklos. Fotografuota apie 1953 m.