Udinsk'as. Tremtis. "Lenininė talka". 1952 m.

Udinsk'as. Tremtis. Laukuose prie Ūdos upės. 1952 m.

Ščipicinas, Nižne Udinsk‘as. Tremtis. Šienapjūtė prie Ūdos upės. Fotografuota 1952 m.

Nižnij Udinsk‘as. Tremtinės ravi kolūkio daržus. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 3120

Udinsk'as. Tremtis. Gyvulininkystės ūkis. 1952 m.

Ščipicinas, Nižne Udinsk‘as. Tremtis. Karvių ferma "Pobeda". Fotografuota 1952 m.

Udinsk'as. Tremtis. Darbai kolūkyje. 1952 m.

Igarka, medžio apdirbimo kombinatas. Čia dirbo grupė tremtinių iš Lietuvos, išvežtų 1948 m. gegužės mėnesį. Antroje eilėje iš kairės stovi Česlovas Jakubauskas. Fotografija daryta 1950 m. RKIMGEK 8523

Igarka. Medžio apdirbimo kombinate medienos rūšiavimo brigada. Medieną ruošdavo eksportui į užsienį. 2-a iš dešinės Elena Jakubauskaitė. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 8762

Nižnij Udinsko miško medienos perdirbimo kombinatas. Teresė Valaitytė Kulikauskienė (dešinėje) dirbo miško medienos ruošėja. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 8526

Inta. Tremtis. Buvusi politinė kalinė, tremtinė Eugenija Dizerytė (Saurazienė) darbuose šiltnamiuose. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 14836

Kamenkoje. Lietuvės tremtinės dirbo kolūkyje. 1-a iš kairės Marytė Gricienė. Fotografuota 1957 m. RKIMGEK 8733

Komija. Lageris. Politinės kalinės dirba miško kirtimo darbus. Aleksandra Rosenienė 1-a iš kairės. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 9509

Igarka. Medžio apdirbimo kombinatas. Ant mašinos (iš kairės) Elytė Plankytė ir Onutė Gudžiūnaitė. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8550

Irkutskas. Lietuviai tremtiniai veža miško medieną. Teresė Valaitytė Kulikauskienė stovi kairėje. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8538

Irkutskas. Miško medienos ruošėjai. Teresė Valaitytė Kulikauskienė su kitais tremtiniais. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8532

Irkutskas. Lietuviai tremtiniai prie miško medienos punkto. Teresė Valaitytė Kulikauskienė stovi III eilėje 4-a iš kairės. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8539

Akulšetas. Tremtis. Medienos ruošimo brigada. Fotografuota 1951 m. RKIMGEK 9595

Zima. Lietuviai tremtiniai miško darbuose. Iš kairės: J. Mikalauskas, J. Kaztauskas, A. Kasparavičius, P. Kasparavičius, S. Širvinskas. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 12204

Zima. Tolumoje – medžio apdirbimo kombinatas. Kelią pavasarį užliedavo Zimos upė, todėl padaryti tiltai. Fotografuota 1954 m. RKIMGEK 8728

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato panorama. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 8751

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato panorama. Fotografavo Albertas Kucinas 1953 m. RKIMPF 1516

Igarka. Medžio apdirbimo kombinatas. Atsirėmusi į sienelę stovi tremtinė Onutė Kucinienė. Fotografavo Albertas Kucinas 1952 m. RKIMPF 1513

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato panorama. Onutė Kucinienė pakeliui į darbą. Fotografavo Albertas Kucinas 1952 m. RKIMPF 1519

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato panorama. Sėdi Onutė Kucinienė su drauge. Fotografavo Albertas Kucinas 1953 m. RKIMPF 1521

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato panorama. Onutė Kucinienė priimdavo atplukdytus rąstus. Fotografavo Albertas Kucinas 1953 m. RKIMPF 1527

RKIMGEK-14946-Tremtis-Igarka-1956-Gudziunu-seima–scaled

Igarka. Lietuviai tremtiniai medžio apdirbimo kombinate. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 14946

Igarka. Medžio apdirbimo kombinate – lentų išvežimo mašina. Kairėje Stasė Želnienė. Fotografuota 1950 m. RKIMPF 1562

Igarka. Medžio apdirbimo kombinate. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 1688

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato fone – tremtinys Albertas Kucinas. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 1515

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato teritorijoje – tremtinė Elvyra Šimkevičiūtė (Ulickienė) su drauge. Fotografuota apie 1950 m. RKIMPF 2093

Čurubai Nuro lageris, Karagandos sr. Lietuvis politkalinys Klemensas Žikas (iš kairės 1-as) su kitais politkaliniais. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 11997

Zima. Lietuviai tremtiniai miško darbuose. Iš kairės: J. Mikalauskas, J. Kaztauskas, A. Kasparavičius, Tučas, P. Kasparavičius, S. Širvinskas. Fotografuota 1954 m. RKIM GEK 12205

Amagau. Sibiras. Tremtinių miško darbininkų brigada. Užrašas kitoje pusėje „Čia mano brigada. Sibiras. Amagau. 1955 VI 23 d.“ RKIMGEK 25200

Inta. Politinės kalinės prie geležinkelio. II eilėje 3-ia iš kairės Eugenija Ivanauskaitė (Ennukson). Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 9397

Amagau. Sibiras. Tremtiniai miško darbininkai. Kitoje pusėje ranka užrašyta: „Pradingo auksinės svajonės, pradingo laimingi laikai, nutilo skambėjusios stygos, paliko tik vieni sapnai. Onutei nuo Teresės. 1952 m. VI 4 d.“ RKIMGEK 25199

Igarka. Grupė lietuvių tremtinių ant lentų išvežimo mašinos medžio apdirbimo kombinate. Fotografuota 1953 m. RKIMPF 1685

Lageris. Vorkuta. Politinis kalinys Viktoras Endriukaitis prie išėjimo iš šachtos. Buvo nuteistas 10 metų lagerio. Dirbo Vorkutos akmens anglies kasyklose. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 8744

Šachtiorskas. Politkalinys vidukliškis Alfonsas Šimkus. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 9014

Inta. Lageris. Politinė kalinė Onutė Brazauskaitė (Jašinauskienė) darbe. Ji dirbo akmens anglies šachtoje. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 9592

Inta. Lageris. Intos šachtininkai politkaliniai. 2-as iš dešinės Ennukson‘as. RKIMGEK 9400

Lageris. Vorkuta. Politiniai kaliniai – angliakasiai. I eilėje I-as iš kairės Viktoras Endriukaitis. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 8745

Kazachstanas. Lageris. Politinis kalinys Alfonsas Barčas vario kasykloje. Fotografuota 1950 m. RKIMGEK 12126

Vorkuta. Lageris. Politkalinys, buvęs partizanų ryšininkas V. Einikis. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 12208

Inta. Politinis kalinys Juozas Laurinaitis, buvęs partizanas „Uosis“ šachtininko rūbais. Fotografuota apie 1953 m. RKIMGEK 21674

Lageris. Vorkuta. Politinis kalinys prie Viktoras Endriukaitis Vorkutos akmens anglies kasyklų tvoros. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 8746

Kutinga, Tadžikija, Vidurinė Azija. Medvilnės plantacijų fone – lietuvis tremtinys Bronius Švarcas. Šeima buvo ištremta 1945 m. iš Milašaičių (Raseinių r.). Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 8867

Vorkuta. Akmens anglies šachta. Čia dirbo lietuviai politiniai kaliniai. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9010

Vorkuta. Akmens anglies šachta. Čia dirbo lietuviai politiniai kaliniai. Fotografuota 1956 m. RKIMGEK 9011

Vorkuta. Akmens anglies šachta. Fotografuota politkalinio Telesforo Trakinsko apie 1954 m. RKIMPF 2759

Inta. Šachta Nr. 1, kurioje dirbo lietuviai politkaliniai. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9015

Vorkuta. Akmens anglies šachta. Fotografuota 1955 m. RKIMGEK 9016

Vorkuta. Politkalinys, buvęs partizanas Petras Malkevičius stalių dirbtuvėse. Fotografuota 1953 m. RKIMGEK 13091

Suetycha. Lietuvos tremtinės – slaugės ir ligonės Suetychos ligoninėje. Fotografuota 1955 m. RKIMPF 1676

Igarka. Lietuviai tremtiniai dirbantys siuvykloje. II eilėje 1-as iš kairės Jonas Beržinskas. Fotografuota 1950 m. RKIMGEK 8739

Igarka. Prie siuvyklos siuvyklos darbuotojai: I eilė 1-as iš kairės – Jonas Beržinskas, II eilė 1-as iš kairės –Pranas Ajauskas. Fotografuota 1952 m. RKIMPF 1663

Pesčianlag‘as, Karaganda. Politiniai kaliniai statybose. Fotografuota apie 1947 m. RKIMGEK 13383

Uchta. Lietuviai politiniai kaliniai remontuoja namą. RKIMPF 1679

Inta. Akmens anglies šachta Nr. 2. Fotografuota 1956 m. RKIMPF 1673

Igarka. Medžio apdirbimo kombinato panorama. Fotografavo Albertas Kucinas 1953 m. RKIM PF 1517

Suetycha. Tremtiniai dailidės. Vincas Simanavičius II eilėje 1-as iš kairės. Fotografuota 1952 m. RKIMGEK 14545